BIEUTHUEXNKWTO - Scribd- tã vải cho trẻ sơ sinh có làn da nhạy cảm peta thn ,xenlul« hoÆc sóc x¬ sîi xenlulo dïng cho c¸c môc ®Ých néi trî hoÆc vÖ sinh, d¹ng cuén cã chiÒu réng kh«ng qu¸ 16 cm hoÆc c¾t theo h×nh d¹ng, kÝch thíc; kh¨n lau tay, giÊy lôa lau tay, kh¨n mÆt, kh¨n tr¶i bµn, kh¨n ¨n, t· lãt cho trÎ s¬ sinh, b¨ng vÖ sinh, kh¨n tr¶i giêng, c¸c ®å dïng néi trî ...

Copyright ©AoGrand All rights reserved