Bai 8 nhung ung dung cua tin hoc - SlideShare- trò chơi tã trẻ em những câu nói vui trích dẫn pdf miễn phí microsoft word ,Oct 21, 2013·Bai 8 nhung ung dung cua tin hoc 1. So¹n th¶o, in Ên, l­u tr÷, v¨n phßng TrÝ tuÖ nh©n t¹o 2. 1.So¹n th¶o,in Ên,l­u tr÷,v¨n phßng Víi sù trî gióp cña c¸c ch­¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨ n b¶n, xö lÝ ¶nh, c¸ c ph­¬ng tiÖn in g¾ n víi m¸y tÝnh, tin häc ®· t¹o cho viÖc biªn so¹n c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh, lËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c, lu©n chuyÓn v¨n ...Bai 8 nhung ung dung cua tin hoc - SlideShareOct 21, 2013·Bai 8 nhung ung dung cua tin hoc 1. So¹n th¶o, in Ên, l­u tr÷, v¨n phßng TrÝ tuÖ nh©n t¹o 2. 1.So¹n th¶o,in Ên,l­u tr÷,v¨n phßng Víi sù trî gióp cña c¸c ch­¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨ n b¶n, xö lÝ ¶nh, c¸ c ph­¬ng tiÖn in g¾ n víi m¸y tÝnh, tin häc ®· t¹o cho viÖc biªn so¹n c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh, lËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c, lu©n chuyÓn v¨n ...Copyright ©AoGrand All rights reserved