26 but ky VPC Pages 51 - 100 - Text Version | AnyFlip- tã lót qua bưu điện thẻ quà tặng tỷ lệ phẳng phong bì 10 x 7 ,(kh«ng ®Ìn ®ãm) ®i vÒ h-íng ®«ng, h-íng thÞ x·. V-ît qua nh÷ng ®¸m ®Êt g¹ch ngæn ngang kh¾p thÞ x·, chóng t«i mß ra con ®-êng 1A ch¹y qua gi÷a lßng thÞ x·, råi ng-îc theo h-íng b¾c ®i ra phÝa ngoµi. V-ît qua dèc Léc §¹i - th-êng cã tªn. 62

Copyright ©AoGrand All rights reserved